inzake bemiddeling vastgoedtransacties:

Onze standaardprocedure inzake bovenstaande verloopt via de 2 volgende wetsartikelen.
Artikel 7:425 van het Burgerlijk Wetboek wordt onder de bemiddelingsovereenkomst verstaan: “de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich tegen over de andere partij, de opdrachtgever verbindt tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derde”.

Ten aanzien van het loon is in artikel 7.426 van het Burgerlijk Wetboek het volgende bepaald:
”De tussenpersoon heeft recht op loon zodra door zijn bemiddeling de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de derde tot stand is gekomen”.
Concreet komt het er op neer dat in deze gevallen onder bemiddeling dient te worden verstaan het bij elkaar brengen van koper en verkoper, het begeleiden van de totstandkoming van de koopprijs en de voorwaarden, en het begeleiden en bemiddelen bij de controle van hetgeen tussen koper en verkoper is afgesproken.
Dit heeft tot gevolg dat indien niet of deels niet is voldaan aan hetgeen koper en verkoper zijn overeengekomen, dit achteraf niet aan

DV Vastgoed kan worden tegengeworpen.
Derhalve loopt onze bemiddelende en begeleidende rol tot aan de transportdatum.
Voor wat betreft de producten uit onze duurzame ketensamenwerking, krijgt u individuele garanties van onze deelnemende partners, in een enkel geval kan bij het afsluiten van een onderhoudscontract in overleg met de partner de garantie doorlopen tot 25 jaar.